ਕਾਰਟੇਰਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਅਵੈਰਨੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ